คกก.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ รอพิจารณาอุทธรณ์ภาพยนตร์ “เชคสเปียร์ต้องตาย” ก่อนชี้ขาด

5.28.2012

 

Newswit

http://www.newswit.com/กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--กระทรวงวัฒนธรรม
ตามที่คณะผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง เชคสเปียร์ต้องตาย (SHAKESPEARE MUST DIE) ได้ยื่นคำร้องขอตรวจภาพยนตร์ ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กำหนดให้ภาพยนตร์ที่จะนำออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายในราชอาณาจักรต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะ กรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ที่มีพล.ต.ต.เอนก สัมพลัง เป็นประธาน พิจารณาแล้วเห็นว่า ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว มีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีระหว่างคนในชาติ ตามกฎกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๗ (๓) จึงมีมติ ไม่อนุญาต โดยจัดเป็นประเภทภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๒๖ (๗) แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
อย่างไรก็ตามทางคณะผู้สร้างภาพยนตร์ ได้มีการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และ วีดิทัศน์ ที่กำหนดให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง และคณะกรรมการฯ มีระยะเวลา ในการพิจารณา ๓๐ วัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ พิจารณาและให้ความเห็นด้านกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่ง ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งจะเสนอความเห็นด้านกฎหมายต่อคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ให้พิจารณาการอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม นี้ อนึ่ง การประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ชั้น ๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม จะไม่มีการนำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาแต่ประการใด

0 comments: